Algemene Praktijkvoorwaarden Inspiractief

Praktijk voor ademtherapie, inspanningstesten, Runningtherapie en begeleiding


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Praktijkvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Dienstverlening:

  1. Ademanalyse en rustmeting
  2. Inspanningstest
  3. Running therapie
  4. (Team)trainingen, workshops
  5. Overige op basis van een overeenkomst uit te voeren werkzaamheden.

1.2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van praktijk Inspiractief.

1.3. Deelnemer: een particuliere cliënt.

1.4. Werknemer: een personeelslid van de opdrachtgever.

1.5. Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, diensten worden verleend zoals vermeld in artikel 1.1. door praktijk Inspiractief.

1.6. Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door praktijk Inspiractief.

1.7. Onder Praktijk Inspiractief vallen ook Runningtherapie LeidscheRijn/Vleuten/DeMeern.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, (opdracht)bevestigingen, contracten en overeenkomsten tussen Praktijk Inspiractief enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Acceptatie van een offerte of (opdracht)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2.3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar praktijk Inspiractief is gevestigd of daar waar dit met de opdrachtgever is overeengekomen.

2.4. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.5. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2.6. Alle offertes worden gedurende twee weken gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

2.7. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien praktijk Inspiractief aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd heeft met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden

3.1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door praktijk Inspiractief is bevestigd.

3.2. Als bij een opdracht aanvaarding van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3. Wanneer door praktijk Inspiractief gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van praktijk Inspiractief op directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien praktijk Inspiractief één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet strikt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

4.1. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door praktijk Inspiractief zijn bevestigd.

4.2. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4 de leden 3 en 4, slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

4.3. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt praktijk Inspiractief zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Praktijk Inspiractief zal de opdrachtgever voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijzigingen(en) schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij deze praktijk Inspiractief binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 19 lid 2.

4.4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van praktijk Inspiractief om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen praktijk Inspiractief is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten, met ingang van de eerstvolgende factuurdatum, aan de opdrachtgever door te berekenen.

4.5. Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.6. Als door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen in de uitvoering van de opdracht worden verlangd, moeten de wijzigingen door de opdrachtgever tijdig schriftelijk aan praktijk Inspiractief ter kennis zijn gebracht.

4.7. Worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de gewenste wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

4.8. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door praktijk Inspiractief wordt overschreden.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

5.1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.

5.2. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar, met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur, voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.

5.3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4 (lid 4 en 5) en/of 12, zal praktijk Inspiractief de opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging (en) te hebben ingestemd tenzij de opdrachtgever praktijk Inspiractief binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Inschakeling derden

Praktijk Inspiractief is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, die dan namens praktijk Inspiractief de opdracht geheel of gedeeltelijk kan uitvoeren.

Artikel 7. Omvang van de dienstverlening

7.1. De dienstverlening die praktijk Inspiractief aan de opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door praktijk Inspiractief te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten zal praktijk Inspiractief al het mogelijke doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 6 is overeenkomstig van toepassing.

7.3. Opdrachtgever kan praktijk Inspiractief niet verplichten om gedurende de contractuele periode dezelfde personen voor de te verrichten diensten in te zetten.

7.4. Praktijk Inspiractief heeft het recht om, zonder last of ruggenspraak met de werkgever, een werknemer een advies te geven ten aanzien van houdingcorrectie en lichamelijke gesteldheid.

7.5. Praktijk Inspiractief kan werknemer gevraagd en ongevraagd adviseren een medicus te raadplegen.

Artikel 8. Verzuim van de opdrachtgever

8.1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door praktijk Inspiractief het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Hieronder zijn inbegrepen de reeds voor deze opdracht gemaakte kosten en onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interest te vorderen.

8.2. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal praktijk Inspiractief haar diensten verlenen volgens een voor Running therapie Amsterdam gangbaar behandelschema.

8.3. Voor de hantering van het in lid 2 genoemd behandelschema komt in ieder geval, bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer, zoals bedoeld en omschreven in artikel 9 lid 1 en 2 en artikel 10 lid 4 voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Annulering

9.1. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers/personen dienen minimaal twee werkdagen voor aanvang van het afgesproken tijdstip te geschieden.

9.2. Annulering van (een deel van) een project of traject dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door praktijk Inspiractief 10% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, inhuren van derden e.d.).

9.3. Als de annulering niet of niet op tijd geschiedt, is praktijk Inspiractief gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.

Artikel 10. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

10.1. De opdrachtgever zal, bij een voor praktijk Inspiractief zijnde externe opdracht, voldoende ruimte ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door praktijk Inspiractief aangeboden diensten.

10.2. De opdrachtgever zal aan praktijk Inspiractief, inzake alle diensten gerelateerde vraagstukken, een contactpersoon beschikbaar stellen.

10.3 Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht, direct na beëindiging van de uitgevoerde opdracht, de opdracht als beëindigt te beschouwen.

10.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om binnen een jaar na beëindiging van een overeenkomst met praktijk Inspiractief een contract te sluiten met personen die door praktijk Inspiractief bij de opdrachtgever zijn ingezet.

10.5. Opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever aan praktijk Inspiractief een bedrag zal betalen van €500,- voor iedere dag dat het bepaalde in lid 4 van toepassing is.

Artikel 11. Tarieven

11.1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig. In die zin dat praktijk Inspiractief met een termijn van 25% van de contractduur, eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

11.2. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

11.3. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 12. Prijswijzigingen

Praktijk Inspiractief behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks, op basis van het geldende indexcijfer, aan te passen.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. Praktijk Inspiractief zal alle informatie betreffende een persoon, bedrijf en bedrijfsvoering, arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.

13.2. Praktijk Inspiractief zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven in artikel 13 lid 1, opleggen aan een ieder die voor haar bij de uitvoering van de diensten bij de opdrachtgever ingeschakeld zijn en of worden.

13.3. Praktijk Inspiractief is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevens-bestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

13.4. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die opdrachtgever ter kennis is gekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14. Dossierbeheer en inzagerecht

14.1 Praktijk Inspiractief zal, daar waar dit zinvol wordt geacht of is overeengekomen, van de betrokken werknemers van de opdrachtgever een dossier bijhouden.

14.2. Naast praktijk Inspiractief heeft slechts de deelnemer of werknemer recht op inzage in dit dossier.

14.3. De opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier van een werknemer krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel op basis van een wettelijke regeling.

Artikel 15. Eigendommen van de opdrachtgever

15.1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die praktijk Inspiractief door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet praktijk Inspiractief dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

15.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient de opdrachtgever voor eigen rekening voor een verzekering zorg te dragen.

15.3. De door praktijk Inspiractief ontwikkelde materialen, waaronder begrepen intellectuele eigendomsconcepten, kunnen nimmer door de opdrachtgever of namens deze in eigenbeheer worden gebruikt, tenzij dit onderdeel van de opdracht uitmaakt.

Artikel 16. Facturering en betaling

16.1. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

16.2. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan praktijk Inspiractief te betalen.

16.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De verplichting van praktijk Inspiractief tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

16.4. Alle buiten rechterlijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Praktijk Inspiractief kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomende uit haar dienstverlening.

17.2. De opdrachtgever vrijwaart Praktijk Inspiractief voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de opdrachtgever.

17.3. Praktijk Inspiractief is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of geheel niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan praktijk Inspiractief kunnen worden toegerekend. Praktijk Inspiractief is aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van gebreken in de door praktijk Inspiractief geleverde diensten.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Onder overmacht wordt verstaan, die omstandigheid die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan praktijk Inspiractief toe te rekenen of te verwijten zijn.

18.2. In geval van overmacht zal praktijk Inspiractief daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft, na ontvangst van deze mededeling, gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van praktijk Inspiractief te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

18.3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de ondernemers ontslaat praktijk Inspiractief van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van leverplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest kan doen gelden. Het bepaalde in artikel 17 lid 3 is overeenkomstig van toepassing.

18.4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van praktijk Inspiractief opgeschort.

18.5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 19. Tussentijdse ontbinding

19.1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en interest, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn.
  2. ter zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  3. de opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
  4. het bepaalde in artikel 18 hierop van toepassing is.

19.2. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgende contractjaar bij aangetekende brief tussentijds te ontbinden.

19.3. Tussentijdse beëindiging is niet mogelijk als er sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikel 4 lid 5 en/of 12 en evenmin bij tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden, bij meerjarige overeenkomsten die contractueel zijn vastgelegd.

Artikel 20. Beëindiging door Inspiractief

20.1. Praktijk Inspiractief is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen en op basis van deze algemene voorwaarden redelijkerwijs noodzakelijk acht.

20.2. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn in geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt. Tevens bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf of zijn onderneming of bij liquidatie van zijn bedrijf.

20.3. Praktijk Inspiractief heeft in gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

20.4. Bij een beroep op dit artikel is het bepaalde in artikel 6 lid 1 overeenkomstig van toepassing.

Artikel 21. Wijziging van de voorwaarden

21.1. Praktijk Inspiractief is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

21.2. De wijzigingen als bedoeld in lid 1 treden in werking op het aangekondigde tijdstip en na deponeren van deze wijzigingen bij de Kamer van Koophandel.

21.3. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden via de website en schriftelijk aan de opdrachtgevers gemeld.

Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.

22.2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van praktijk Inspiractief.

 


Algemene Praktijkvoorwaarden Inspiractief 2016